ALGEMENE VOORWAARDEN PAS VERHUURT

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief alle vervolgopdrachten en aanvullende werkzaamheden, welke door mevrouw Y. van der Pas h.o.d.n. Pas verhuurt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51065282, worden uitgevoerd.
 2. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden” wordt verstaan onder:

Verhuurder: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die Pas verhuurt benadert met het verzoek een ruimte te verhuren.
Huurder:                iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die Pas verhuurt benadert met het verzoek een ruimte voor hem te vinden.
Ruimte:                  een object dat ten doel heeft te worden verhuurd aan een huurder, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zelfstandige- en onzelfstandige woonruimte alsook bedrijfsruimte.
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Pas verhuurt een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Pas verhuurt een aanbod daartoe heeft ontvangen. Het begrip wederpartij omvat zowel de huurder alsmede de verhuurder.
Huurovereenkomst: de overeenkomst van aan- en verhuur van een ruimte tussen huurder en verhuurder.
De overeenkomst: alle afspraken die Pas verhuurt met de wederpartij heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot, de opdracht waarin de omvang van de dienstverlening van Pas verhuurt is vastgelegd, de onderhavige algemene voorwaarden alsmede alle andere (aanvullende) afspraken die tussen de wederpartij Pas verhuurt zijn gemaakt.

Duur/beëindiging/wijziging en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan Pas verhuurt heeft doen toekomen, dan wel nadat de verhuurder Pas verhuurt de opdracht heeft gegeven om een huurder voor zijn/haar ruimte te vinden.
 2. De overeenkomst wordt in beginsel schriftelijk of via de elektronische weg aangegaan, maar kan ook op een andere wijze tot stand komen. De overeenkomst vangt in ieder geval aan nadat Pas verhuurt een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden zonder dat de wederpartij daartegen heeft geageerd.
 3. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Pas verhuurt behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds en zonder opgaaf van reden op te zeggen, zonder daarvoor enig bedrag aan schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn. Pas verhuurt zal de overeenkomst in ieder geval tussentijds mogen opzeggen indien het gedrag van de wederpartij daartoe aanleiding geeft.
 4. Een overeenkomst kan door de wederpartij op ieder moment worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 5. De inschrijving bij Pas verhuurt is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde.
 6. Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst komt slechts tot stand nadat Pas verhuurt hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
 7. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de offerte en/of opdrachtbevestiging van Pas verhuurt prevaleren de bepalingen uit de offerte en/of opdrachtbevestiging.
 8. De opdracht is beëindigd als de huurovereenkomst tussen huurder en/of verhuurder is getekend. Pas verhuurt is niet aansprakelijk op welke wijze de huurovereenkomst door huurder en/of verhuurder wordt nagekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De wederpartij zal Pas verhuurt zo goed mogelijk infomeren, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Dit houdt onder meer in dat de wederpartij bij aanvang van de opdracht een zo volledig mogelijk dossier overlegt en Pas verhuurt informeert over alle relevante feiten en omstandigheden. Indien Pas verhuurt als gevolg van een incompleet dossier of onvolledige informatievoorziening extra werkzaamheden dient uit te voeren dan is zij gerechtigd deze werkzaamheden tegen een uurtarief van € 75 bij haar wederpartij in rekening te brengen.
 2. Pas verhuurt behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Pas verhuurt een termijn geeft waarbinnen zij de werkzaamheden uitvoert dan dient deze termijn slechts als indicatie.
 4. De huurder kan zich bij Pas verhuurt inschrijven en een zoekopdracht uitzetten naar ruimte. Pas verhuurt zal de huurder, mits een ruimte voldoet aan de wensen van de huurder, attenderen op deze ruimte en indien gewenst op een zo kort mogelijke termijn een bezichtiging proberen in te plannen.
 5. Pas verhuurt bemiddelt slechts in het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Pas verhuurt is niet degene die uiteindelijk beslist of de huurovereenkomst uiteindelijk tot stand komt.
 6. Pas verhuurt handelt niet als gevolmachtigde als bedoeld in artikel 60 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, noch als lastgever zoals bedoeld in artikel 414 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Pas verhuurt geeft op verzoek van de wederpartij een algemene indruk van de verhuurder en/of huurder. Pas verhuurt gebruikt daarvoor de middelen die zij daarvoor ter beschikking heeft, zoals, maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld loonstroken. De waarneming van Pas verhuurt betreft slechts een indruk. Pas verhuurt is niet aansprakelijk indien deze algemene indruk volgens de wederpartij niet correct blijkt te zijn.
 8. De wederpartij is verplicht om Pas verhuurt toegang te verschaffen tot de ruimte en aan Pas verhuurt alle materialen ter beschikking te stellen welke zij redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting komen voor rekening en risico van de wederpartij.
 9. Pas verhuurt geeft via de door haar gebruikte communicatiemiddelen een zo goed mogelijke omschrijving van de ruimte. Pas verhuurt is niet aansprakelijk indien de omschrijving van de ruimte op kleine punten afwijkt van de werkelijkheid.
 10. Pas verhuurt bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Pas verhuurt houdt daarbij voor zoveel mogelijk rekening met de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen.
 11. Zodra er door beide partijen aan Pas verhuurt de opdracht wordt gegeven om de huurovereenkomst op te stellen dan is de wederpartij verplicht om de overeengekomen vergoeding aan Pas verhuurt te voldoen.
 12. Nadat huurder en verhuurder de intentie hebben geuit om een huurovereenkomst met elkaar aan te gaan, is de wederpartij verplicht om de overeengekomen vergoeding aan Pas verhuurt te voldoen. Indien de verhuurder en/of de huurder er na voornoemde intentieverklaring alsnog van af ziet/zien de huurovereenkomst te ondertekenen dan is de partij die van het ondertekenen van de huurovereenkomst afziet gehouden om de overeengekomen vergoeding aan Pas verhuurt te voldoen.
 13. In het geval dat Pas verhuurt een verhuurder en een huurder in contact heeft gebracht en deze zonder medeweten van Pas verhuurt een huurovereenkomst zijn aangaan, dan zijn zowel de huurder als de verhuurder ieder afzonderlijk het bedrag aan Pas verhuurt verschuldigd wat Pas verhuurt zou hebben ontvangen als zij haar werkzaamheden in rekening had kunnen brengen.
 14. Indien er een huurovereenkomst tot stand komt binnen zes (6) maanden nadat de overeenkomst met Pas verhuurt door de verhuurder en/of huurder is beëindigd wordt vermoed dat de huurovereenkomst tot stand is gekomen als gevolg van de dienstverlening van Pas verhuurt. Alsdan zijn de huurder en de verhuurder Pas verhuurt het bedrag verschuldigd wat Pas verhuurt zou hebben ontvangen indien Pas verhuurt haar werkzaamheden in rekening had kunnen brengen.
 15. De wederpartij onthoudt zich van gedragingen die Pas verhuurt (kunnen) belemmeren in de uitvoering van haar werkzaamheden.
 16. Indien er door de overheid en/of andere instantie voorwaarden worden gesteld aan de bewoonbaarheid van het pand, zoals maar niet beperkt tot het aanwezig zijn van bijvoorbeeld een woonvergunning, gaat Pas verhuurt er vanuit dat de wederpartij aan deze aanvullende eisen heeft voldaan. Pas verhuurt is in geen enkel geval aansprakelijk voor het ontbreken van deze aanvullende eisen.
 17. De huurder is verplicht om aan Pas verhuurt alle bescheiden ter beschikking te stellen waaruit Pas verhuurt kan afleiden dat de huurder kredietwaardig is, zoals maar niet beperkt tot loonstroken.
 18. Pas verhuurt verklaart zorgvuldig om te gaan met alle informatie welke zij uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst vergaart.

Prijzen & Betaling

 1. Alle prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 2. Indien de huurder dankzij de bemiddeling van Pas verhuurt een huurovereenkomst sluit met verhuurder, is de huurder Pas verhuurt geen vergoeding verschuldigd.
 3. Indien de wederpartij zijn/haar betalingsverplichting(en) jegens Pas verhuurt niet nakomt, dan verbeurt de wederpartij jegens Pas verhuurt een contractuele boete ten bedrage van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft om het openstaande bedrag aan Pas verhuurt te voldoen, is laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente-en incassokosten, aan Pas verhuurt heeft voldaan. In dit geval is Pas verhuurt gerechtigd de ruimte aan een andere huurder te verhuren, in welk geval Pas verhuurt niet aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade.
 5. Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde rente- en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan.
 6. Pas verhuurt is te allen tijde bevoegd om alvorens een opdracht uit te voeren een voorschot te bedingen.
 7. Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surcéance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is de vordering direct opeisbaar, onverminderd het recht van Pas verhuurt om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.
 8. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Pas verhuurt verschuldigde.
 9. Pas verhuurt behoudt zich het recht voor om afgifte van alle bescheiden, welke zij namens de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, op te schorten tot het moment dat alle openstaande bedragen (inclusief rente en incassokosten) aan Pas verhuurt zijn voldaan.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Pas verhuurt is behoudens opzet of grove schuld van Pas verhuurt of haar leidinggevende ondergeschikten, beperkt tot het bedrag dat Pas verhuurt heeft ontvangen, dan wel op grond van de overeenkomst van de wederpartij zou hebben ontvangen en zal het maximum bedrag van euro 750,- nimmer overschrijden. Indien de aansprakelijkheid een serie van toerekenbare tekortkomingen omvat dan geldt deze serie als één (1) toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid heeft slechts betrekking op directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pas verhuurt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Pas verhuurt toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Pas verhuurt is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie welke is ontstaan als gevolg van de door Pas verhuurt gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden.
 3. Pas verhuurt gebruikt een standaard huurovereenkomst. Pas verhuurt is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze huurovereenkomst, juridische onjuistheden daaronder inbegrepen.
 4. De wederpartij is vrij om Pas verhuurt te benaderen met het communicatiemiddel naar keuze, zoals bijvoorbeeld telefoon of internet. Pas verhuurt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden indien het door de wederpartij gekozen communicatiemedium niet functioneert. De wederpartij dient in het geval van een geschil aan te tonen dat het door hem gekozen communicatiemiddel naar behoren heeft gefunctioneerd en dat de door hem verzonden boodschap Pas verhuurt heeft bereikt.
 5. Pas verhuurt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Pas verhuurt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Pas verhuurt dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Pas verhuurt is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt als gevolg van (onjuiste en/of onvolledige) informatie welke zij van de wederpartij heeft ontvangen.
 7. Pas verhuurt maakt voor de uitvoering van de opdracht gebruik van derden. Pas verhuurt is niet aansprakelijk voor eventueel door deze derden gemaakte fouten.
 8. Pas verhuurt verricht de werkzaamheden naar haar beste vermogen. Pas verhuurt kan echter nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald.
 9. De wederpartij vrijwaart Pas verhuurt tegen alle aanspraken van derden, daaronder claims van huurders en verhuurders alsook de redelijke kosten van rechtsbijstand inbegrepen, die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden van Pas verhuurt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Pas verhuurt.
 10. Pas verhuurt is niet aansprakelijk voor de staat waarin de ruimte zich bij het aangaan van de huurovereenkomst bevindt, de verhuurder is daarvoor aansprakelijk. De huurder dient zich voor klachten met betrekking tot onderhoud en eventuele gebreken rechtstreeks tot de verhuurder te wendden, zijnde zijn/haar contractuele wederpartij. Pas verhuurt waardeert het als de huurder Pas verhuurt informeert over ernstige gebreken, zodat zij daar bij het aangaan van eventuele vervolgopdrachten rekening mee kan houden.

Reclames

 1. Onverminderd in artikel 6:89 BW is bepaald vervalt een vordering tot schadevergoeding in ieder geval na één (1) jaar waarop de wederpartij zich bewust is geworden van de schade en van Pas verhuurt als (mogelijk) aansprakelijke partij.
 2. Reclames dienen schriftelijk bij Pas verhuurt te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangt. Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te worden ingediend.

Overmacht

 1. Als Pas verhuurt haar verplichtingen jegens een wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat deze overmacht voortduurt.
 2. Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pas verhuurt geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Pas verhuurt niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Pas verhuurt is bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot in geval van ziekte van haarzelf of haar familieleden in eerste graad alsmede haar levenspartner, stagnatie in haar onderneming of de onderneming(en) die Pas verhuurt inschakelt voor de uitvoering van de opdracht, natuurrampen, technische storingen ect.

Forumkeuze & Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen Pas verhuurt en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen Pas verhuurt en haar wederpartijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij Pas verhuurt er om haar moverende reden voor kiest het geschil aan een andere rechter voor te leggen.

Geef een reactie